Ziyaettin DURAKOĞLU

Aktif International Bahçelievler
Yrd. Doç. Dr.
Ziyaettin DURAKOĞLU
Gastroenteroloji

Adı Soyadı: Ziyaettin DURAKOĞLU

Doğum Tarihi: 27/04/1965

Unvanı: Uzman Doktor

Öğrenim Durumu: Üniversite

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.2. Doktora Tezleri

Esansiyel Hipertansiyon ve Aterosklerozda Endotel Disfonksiyonunun, Endotelin-1 Düzeyleri İle Araştırılması, Endotelin-1 ile Ateroskleroz için Risk Faktörlerinin Arasındaki ilişkilerin Saptanması

(iç Hastalıkları Uzmanlık Tezi)

Özofagus Manometrisi İle Semptom Ve Klinik Tanı Arasındaki İlişkiler

(Gastroenteroloji Yan Dal Uzmanlık Tezi)

Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Huınanities)

1)Durakoğlu Z. Boztaş G, Sezgil A, Kaymakoğlu S, Dinçer D, Özdü S, Beşışık F, Mungan Z, Ökten A: Alverin induced toxic hepatitis:A case report. Türk J Gastroenterol 2002:13 (4) 226-228

2)Mungan Z, Durakoğlu Z, Demir K, Çakaloğlu Y, Danalıoğlu A, Boztaş G, Kaymakoğlu S, Beşışık F, Özdü S, Tuncer i, Dincer D, Ökten A. öhanging Frequencies of Peptic Ulcer, Reflux Esophagitis and Esophagogastric Cancers in Turkey. Med Bulletin of İstanbul Medical Faculty. 2001:34/2 164-167.

3)Demir K, Kaymakoğlu S. Beşışık F, Durakoğlu Z. Özdıl S, Kaplan Y, Boztaş G, Çakaloğlu Y, Ökten A. Solitary pancreatic tuberculosis in immunocompetent patients mimicking pancreatic carcinoma. Journal of Gastroenterology and Hepatology (2001) 16,1071-1074

4)Danalıoğlu A, Kaymakoğlu S, Mungan Z. Karaca Ç, Demir K, Durakoğlu Z, Beşışık F, Boztaş G, Çakaloğlu Y. Ökten A. Efficacy of cyclosporin in severe ulcerative coiitis attack. Türk J Gastroenterol. 2002:13(3) 130-133

5)Danalıoğlu A, Kaymakoğlu S, Çakaloğlu Y, Demir K. Karaca Ç, Durakoğlu Z, Bozacı M, Badur S, Çevikbaş U, Ökten A. Efficacy of alpha interferon therapy for lamivudine resistance in chronic hepatitis B, The International Journal of Clinical Practice. 2004 Vol. 58 659-661.

6)Danalıoğlu A, Kaymakoğlu S. Mungan Z, Karaca Ç, Demir K, Durakoğlu^, Beşışık F, Boztaş G, Çakaloğlu Y, Ökten A. Cyclosporin for Severe Ulcerative Coiitis Attacks. Hepatogastroenterology. 2003: 50 Suppl 2, 298-300.

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1) Mungan Z, Dincer D, Danalıoğu A, Durakoğlu Z. Intestinal Tuberculosis VVİth Uncommon Localization: ACase Report. Endoscopy. 2002: 13/1 38-42.

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1) Demir K, Kaymakoğlu S, Özdü S, Dinçer D, Durakoğlu Z, Karaca Ç, Beşışık F, Boztaş G, Mungan Z, Çakaloğlu Y, Ökten A. Interferon alpha-2B plus ribavirin for chronic hepatitis C in primary nonresponders to ınterferon alone. Journal of Hepatology 2001 Ef\SL:P/C06/044

2) Demir K, Kaymakoğlu S, Özdü S, Dinçer D, Durakoğlu Z ,Karaca Ç, Beşışık F, Boztaş G, Mungan Z, Çakaloğlu Y, Ökten A. Ascitic fluid cholesterol level in the diagnosis of postsinüzoidal portal hypertension. Journal of Hepatology 2001 EASL:P/C11 /10

3) Kaymakoğlu S, Demir K. Çakaloğlu Y Durakoğlu Z Dinçer D, Karaca Ç, Ümit H, Türkoğlu S, Badur S, Beşışık F Ökten A. Lamıvudine and alpha Interferon combination therapy in patients with anti HBe positive chronic hepatitis B: Prelıminary results of a randomised study Journal of Hepatology 2C EASL.P/C06/90

4) Kaymakoğlu S, Durakoğlu Z, Demir K, Çakaloğlu Y, Satman I, Karşıdağ K, Dinçer D, Tuncer i, Beşışık F, Özdü S Boztaş G. Mungan Z. ökten A. What are the responsible factors of the development of diabetes mellitus ın chronic liver disease? Journal of Hepatology. 2000:32 (suppl 2), P/COBI21

5) Mungan Z, Durakoğlu Z, Demir K, Çakaloğlu Y, Boztaş G, Kaymakoğlu S, Beşışık F Özdü S, Tuncer I, Dinçer D, Ökten A. Changing the frequencies of peptic ulcer, reflux oesophagitis and oesophagogastric cancers ın Turkey. Gut 1999 (supp 1 ):31 ;P0035

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1)Durakoğlu Z, Öner i, Yurtsever H. Esansiyel hipertansiyon ve aterosklerozda endotelin-l düzeyleri. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 1996:30:12-20

2)Durakoğlu Z, Öner i, Kılıç B, Seber SK, Yurtsever H. Bozulmuş glikoz toleransı ve ateroskleroz. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 1996;30:28-32

3) Durakoğlu Z Öner i, Karul SS. Yurtsever H. Ateroskleroz, akut miyokard infarktüsü ve lipoprotein (a). Türkiye Hastane Tıp Dergisi 24-7;2’1995

4) Durakoğlu Z. irritabl barsak sendromu. Actuel Medicine 1998;6: 19-32

5)Ökten A. Demir K, Kaymakoğlu S, Durakoğlu Z. Karaciğer sirozunda hepatosellüler karsinom sıklığı ve etiyolojisi. Güncel Gastroenteroloji 2001 ;5:293

6) Yildiz M. Innice M, Gül C, Tatli E. Durakoğlu Z insülin Bağımlı Olmayan Mikroalbuminürik Diyabetes Mellituslu Hastalarda Arteriyel Distansibilitenin Değerlendirilmesi. MN Kardioloji. 2002: 9/2 132-136.

7)Ökten A, Durakoğlu Z, Demir K. Dinçer D, Kaymakoğlu S, Kasapoğlu E, Beşışık F, Çakaloğlu Y. Karaciğer sirozunda ortalama eritrosit hacminin değerlendirilmesi. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası 2001;64:296-300

8)Demir K, Karaca Ç, Kaymakoğlu S, Özdil S, Dincer D, Durakoğlu Z, Besisik F, Çakaloğlu Y, Ökten A. Serum seruloplazmin düzeyi: VVİlson hastalığında şelatör tedaviden etkileniyor mu? Aile taramasında değeri nedir? Akademik Gastroenteroloji Dergisi. 2002: 1 (2): 86-91

9)Dincer D, Demir K, Kaymakoğlu S, Çakaloğlu Y, Beşışık F, Durakoğlu Z, Turkoglu S, Badur S, Ökten A. Kronik Viral Hepatit Tedavisinde interferonun Hematolojik Parametrelere Etkisi. Viral Hepatit Derg. 2001(3) 172-174.

10)Dincer D, Beşışık E Cander S, Çevıkbas U, Özdü S, Durakoğlu Z, Demir K, Boztaş G, Kaymakoğlu S, Çakaloğlu Y Mungan Z, Ökten A. İrritabıl Barsak Sendromu ve Üst Gastrointestinal Semptomlarla ilişkisi. Endoskopi. 2000: Vol 11. Sayı 3, 96-99.

11) Dinçer D, Beşışık F, Cander S Durakoğlu Z, Demir K. Özdü S, Boztaş G, Kaymakoğlu S, Çakaloğlu, Mungan Z, Ökten A, Dızdaroğlu F, Çevıkbaş U. Dıspepsıde reflü semptomlarının yeri ve endoskopik özofajitle ilişkisi. Endoskopi 2000;11:114-118

12) Erdem L, Türkoğlu S, Çevikbaş U, Durakoğlu Z, Çakaloğlu Y, Badur S, Kronik Hepatitli hastalarda histoloji, transaminaz düzeyleri ve viral yük arasındaki ilişkiler. Endoskopi Dergisi 2000; 11 ;40-44

13) Erdem L, D urakoğ lıtjT Başak F, Sungun A, Yeşilaltay A, Selimoğlu Ö, Beşışık F, Helicobacter pylori eradikasyonunda lansoprazol+amoksisilin+klaritromisin tedavisinin değişik süreli uygulamalarının karşılaştırılması. Endoskopi Dergisi 1999; 1 0:92-97

14) Erdem L, Durakoğlu Z, Başak T, Sungun A, Beşışık F. Helicobacter pylori + duodenum ülserinde klaritromisin+amoksisilın+lansoprazol veya omeprazol üçlü tedavilerinin değeri ve 6. ay değerlendirme sonuçları, Endoskopi Dergisi 1999;10:61-65

15) Dinçer D, Boztaş G, Mungan Z, Kaymakoğlu S, Beşışık F, Çakaloğlu Y. Demir K, Durakoğlu Z, Özdü S, Ökten A. Özofagus varis kanamalarının profılaksisinde bant ligasyonu. Endoskopi 2000; 3:81 – 84

16) Yıldız M, Müslüman MA Durakoğlu_Z, Açıkel TH, Aydın Y 1995-1997 yıllar nda sekonder diabetes mellitus nedeniyle incelenen ve akromegalı saptanan 6 vakanın değerlendirilmesi. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 1998:,2;72-6

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1)Z. Durakoğlu, S Kaymakoğlu, Ç. Karaca, S. Özdü, F. Beşışık, G. Boztaş, A. Danalıoğlu, K. Demir, Y. Çakaloğlu, U. Çevikbaş, Z. Mungan, A. Ökten. inflamatuar Barsak Hastalığında Mycophenolate Mofetil Tedavisinin Sonuçları. NGW Antalya, 2001. S-D/3.55) (Sözlü Bildiri olarak sunulmuştur) 2)Z, Durakoğlu, Z Mungan. Semptomlar ve Klinik Tanı ile Özofagus Motilite Tetkiki Sonucu Arasındaki ilişkiler. NGW Antalya, 2001. P-H/5.56)

3)G. Köroğlu, Z. Durakoğlu, Z. Mungan, G. Boztaş, S. Kaymakoğlu, S. Özdü, A. Ökten. Nadir Bir Sekonder Akalazya Nedeni: Özofageal Amiloidoz, NGW Antalya, 2001. P-B/36.

4)S. Kaymakoğlu, Z. Durakoğlu, K. Demir, Ç. Karaca, A. Danalıoğlu, Y. Çakaloğlu, D. Dinçer, F. Beşışık, Z. Mungan, U. Çevikbaş, A. Ökten. Otoimmun Hepatitte Kortikosteroid ve Azatioprin Kombinasyonuna Cevabı Etkileyen Faktörler Nelerdir? NGW Antalya 2001. S-J/2.

5)G. Boztaş, A. Danalıoğlu, S. Özdü, Ç. Karaca, Z. Durakoğlu, K. Demir, S. Kaymakoğlu, U. Çevikbaş, F. Beşışık, Y Çakaloğlu, Z. Mungan, A, Ökten Alkolik Hepatit, 31 Vakanın Değerlendirilmesi NGW Antalya, 2001. S-J/8

6) F. Beşışık, B. Pınarbaşı, S. Kaymakoğlu, Ç. Karaca, A. Çelik, Z. Durakoğlu K. Demir, A. Danalıoğlu, S. Özdü, G. Boztaş, Y. Çakaloğlu, Z. Mungan, A. Ökten. Konvansıyonel Tedaviye Yanıtsız Crohn Hastalığında lnfliximab Kullanımı-lstanbul Tıp Fakültesi Deneyimi. NGW Antalya,2001. P-A/14 7) Ç. Karaca, F. Beşışık, Y. Çakaloğlu, K. Demir, A. Danalıoğlu, Z. Durakoğlu, M. Gülşen, S. Özdü, S. Kaymakoğlu, G. Boztaş, Z Mungan, Y. Kapran, U. Çevikbaş, A. Ökten. Son Beş Yılda Saptanmış Üst ve Alt Gastrointestinal Sistem Malignitelerinin Lokalizasyon ve Tiplerine Göre Dağılımı. NGW Antalyta 2001 .P-L/23.

8) A. Danalıoğlu. S. Kaymakoğlu, Z. Mungan, S. Özdıl, Ç. Karaca, K Demir, Z. Durakoğlu, F. Beşışık, G. Boztaş, Y. Çakaloğlu, A. Ökten. Steroide Cevapsız Ciddi Aktivitelı Ülseratif Kolit Ataklarında Siklosporinin Kısa ve Uzun Süreli Etkinliği NGW Antalya, 2001 P-D/23.

9)Demir K, Kaymakoğlu S. Çakaloğlu Y, Durakoğlu Z, Karaca Ç, Danalıoğlu A Dinçer D, Beşışık F, özdü S, Boztaş G, Mungan Z Bozacı M, Badur S, Çevikbaş U, Ökten A. Anti-HBe pozitif kronik B hepatitli hastalarda alfa interferon tedavisinin uzun dönem sonuçlar, 4. Ulusal Hepatoloji Kongresi ve Uluslararası Faik VVorkshop Bildiri Özet Kitabı

10) Kaymakoğlu S, Demir K, Özdü S, Dinçer D, Durakoğlu Z .Karaca Ç. Beşışık F, Çakaloğlu Y, Ökten A. VVİlson hastalığında serum seruloplazmin düzeyi: Şelatör tedaviden etkileniyor mu? Aile taramasında değeri nedir? 4 Ulusal Hepatoloji Kongresi ve Uluslararası Faik VVorkshop. Bildiri Özet Kitabı

11)Kaymakoğlu S, Durakoğlu Z, Demir K Çakaloğlu Y, Danalıoğlu A, Dinçer D, Beşışık F, Özdü S. Boztaş G, Mungan Z, Çevikbaş U Ökten A. Primer biliyer sirozlu hastalarda ursodeoksikolik asid tedavisinin uzun süreli sonuçları. 4. Ulusal Hepatoloji Kongresi ve Uluslararası Faik VVorkshop. Bildiri Özet Kitabı

12)Demir K, Kaymakoğlu S, Özdıl S, Karaca Ç, Dinçer D, Durakoğlu Z. Beşışık F, Boztaş G, Mungan Z, Çakaloğlu Y, Ökten A. Sirotik ve nonsirotik postsinüzoıdal portal hipertansiyonda assit kolesterolü. 4.’ Ulusal Hepatoloji Kongresi ve Uluslararası Faik VVorkshop. Bildiri Özet Kitabı

13)Karaca Ç. Demir K, Kaymakoğlu S, Danalıoğlu A, Durakoğlu Z, Badur S, Bozacı M, Beşışık F, Boztaş G Mungan Z, Çakaloğlu Y. Ökten A. Replıkatif Hepatit B virusuna bağlı karaciğer sirozlu hastalarda lamivudin tedavisinin etkinliği. 4. Ulusal Hepatoloji Kongresi ve Uluslararası Faik VVorkshop. Bildiri Özet Kitabı

14)Durakoğlu Z, Kaymakoğlu S, Demir K, Çakaloğlu Y, Karaca Ç, Danalıoğlu A, Dinçer D, Beşışık F, Özdü S, Boztaş G, Mungan Z, Bozacı M, Badur S, Çevikbaş U, Ökten A. Kronik C hepatitli hastalarda interferon ribavirin kombinasyon tedavisinin uzun süreli takip sonuçları. 4 Ulusal Hepatoloji Kongresi ve Uluslararası Faik VVorkshop. Büdiri Özet Kitabı

15)Kaymakoğlu S, Danalıoğlu A, Çakaloğlu Y, Demir K, Karaca Ç, Durakoğlu Z, Bozacı M, Badur S, Çevikbaş U, Ökten A. Lamivudin tedavisi sırasında breakthrough gelişen hastalarda aifa interferon tedavisinin etkinliği. 4. Ulusal Hepatoloji Kongresi ve Uluslararası Faik VVorkshop. Bildiri Özet Kitabı 16)Kaymakoğlu S, Demir K, Çakaloğlu Y, Karaca Ç, Danalıoğlu A, Durakoğlu Z, Dinçer D, Beşışık F, Bozacı M, Badur S, Çevikbaş U, Ökten A. HBe Ag pozitif kronik B hepatitinde interferon+lamivudin kombine tedavisinin erken sonuçları. 4. Ulusal Hepatoloji Kongresi ve Uluslararası Faik VVorkshop. Bildiri Özet Kitabı

17)Karaca Ç, Beşışık F, Dinçer D, Durakoğlu Z, Danalıoğlu A, Kaymakoğlu S, Çakaloğlu Y, Kayacan SM, Sever MŞ, Ökten A. Kronik C hepatiti olan böbrek nakilli hastalarda ribavirin tedavisinin etkinliği.

  1. Ulusal Hepatoloji Kongresi ve Uluslararası Faik VVorkshop Bildiri Özet Kitabı

18)Yıldız M, Baştürk T, Durakoğlu Z, Açıkel H, Altuntaş Y. Kronik viral hepatite bağlı sirozlu hastalarda serum Ig G subgrupları 4. Ulusal Hepatoloji Kongresi ve Uluslararası Faik VVorkshop. Bildiri Özet Kitabı

19) Baştürk T, Yıldız M, Durakoğlu Z, Açıkel H, Karul S, Altuntaş Y. Sirozlu hastalarda otonom sinir sistemindeki değişikliklerin EKG ile değerlendirilmesi. 4. Ulusal Hepatoloji Kongresi ve Uluslararası Faik VVorkshop. Bildiri Özet Kitabı

20)Ökten A, Demir K, Kaymakoğlu S, Özdü S. Dinçer D, Durakoğlu Z,.Karaca Ç, Beşışık F, Boztaş G, Mungan Z, Çakaloğlu Y, Karaciğer sirozu ve hepatoselüler karsinoma. 4 Ulusal Hepatoloji Kongresi ve Uluslararası Faik VVorkshop. B.ldiri Özet Kitabı

21)Kaymakoğlu S, Acarlı K, Çakaloğlu Y, Demir K, Durakoğlu Z, Karaca Ç, Danalıoğlu A, Bilge O, Alper A, Emre A, Arıoğul O, Ökten A. Karaciğer transplantasyonu sonrası yeni gelişen akut viral hepatitler. 4. Ulusal Hepatoloji Kongresi ve Uluslararası Faik VVorkshop. Bildiri Özet Kitabı 22)Demir K, Kaymakoğlu S, Özdü S, Dinçer D, Durakoğlu Z,,Karaca Ç, Beşışık F, Boztaş G, Çakaloğlu Y, Mungan Z, Ökten A. 64 VVİlson hastasının irdelenmesi: Epidemiyolojik ve diagnostik özellikleri. 4. Ulusal Hepatoloji Kongresi ve Uluslararası Faik VVorkshop. Bildiri Özet Kitabı 23)Demir K, Kaymakoğlu S, Karaca Ç, Özdü S, Durakoğlu Z Çakaloğlu Y, Ökten A. VVİlson hastalığı ve hepatit B yüzey antijen pozitifliği -3 olgu nedeniyle-, 4 Ulusal Hepatoloji Kongresi ve Uluslararası Faik Workshop. Bildiri Özet Kitabı

24)Karaca Ç, Durakoğlu Z, Danalıoğlu A, Demir K, Kaymakoğlu S, Çakaloğlu Y, Boztaş G, Beşışık F, Gürel N. Badur S, Çevikbaş U, Mungan Z. Ökten A. Otoimmun kronik karaciğer hastalıklarında glüten enteropatisi sıklığı. 4. Ulusal Hepatoloji Kongresi ve Uluslararası Faik VVorkshop Bildiri Özet Kitabı 25)Dinçer D, Kaymakoğlu S, Demir K, Çakaloğlu Y, Durakoğlu Z, Karaca Ç, Beşışık F, Ümit H, Özdü S, Mungan Z. Çevikbaş U. Ökten A. Atipik otoimmun hepatitler. Türk J Gastroenterol 2000; 11 (suppl 1): S-24

26)Dinçer D, Beşışık F Cander S. Çevikbaş U, Durakoğlu Z Demir K, Özdü S, Boztaş G, Kaymakoğlu S, Çakaloğlu Y, Mungan Z, Dızdaroğlu F, Ökten A. Reflü semptomları ve özofajit. Türk J Gastroenterol 2000; 11 (suppl 1): S-30

27)Dinçer D, Beşışık F, Cander S, Çevikbaş U, Özdü S, Durakoğlu Z, Demir K, Boztaş G, Kaymakoğlu S, Çakaloğlu Y. Mungan Z, Ökten A. irrıtabl barsak sendrom j ve üst gastrointestinal patolojilerle ilişkisi. Türk J Gastroenterol 2000; 11 (suppH): S-86

28)Durakoğlu Z, Beşışık F, Çakaloğlu Y, Kaymakoğlu S, Çevikbaş U, Dinçer D, Demir K, Boztaş G, Özdü S Yeğinsü AO, Mungan Z, Yalçın S, Ökten A. Rutin klinik ve biyoşimik parametreler nonalkolik steatohepatit olgularında fibrozis varlığı açısından yol gösterici olabilir mi? Türk J Gastroenterol 2000;11 (suppH): P-96

29)Ökten A, Durakoğlu Z. Çakaloğlu Y, Beşışık F, Dinçer D. Demir K, Kaymakoğlu S, Boztaş G Mungan Z, Karaca Ç, Pençedemir H. Karaciğer sirozu ve özofagogastrik varisler. Türk J Gastroenterol 2000;11 (suppH): P-99

30) Demir K, Mungan Z, Engin AT, Dinçer D, Durakoğlu Z, Kaymakoğlu S, Beşışık F, Özdil S, Boztaş G, Çakaloğlu Y. Retrosternal yanma (Pırozis): Anlamı ne? 14628 üst GiS endoskopisinin değerlendirilmesi. Türk J Gastroenterol 2000; 11 (suppH): P-164

31) Cander S. Beşışık F, Dinçer D. Demir K. Durakoğlu Z, Özdil S, Boztaş G, Kaymakoğlu S, Çakaloğlu Y, Mungan Z, Ökten A. Dispepsiyi semptom alt gruplarına ayırmak tanıya yardımcı olabilir mi? Türk J Gastroenterol 2000 11 (suppH) P-170

32) Cander S, Beşışık F, Dinçer D Çevikbaş U, Özdil S, Durakoğlu Z, Demir K, Boztaş G, Kaymakoğlu S, Çakaloğlu Y, Mungan Z, Dızdaroğlu F, Ökten A. Helıcobacter pylori (Hp) aranmasının dispepside tanıya etkisi. Türk J Gastroenterol 2000; 11 (suppH): P-171

33) Dinçer D, Cander S. Beşışık F, Çevikbaş U, Özdil S, Durakoğlu. Z, Demir K, Boztaş G, Kaymakoğlu S, Çakaloğlu Y Mungan Z, Dizdaroğlu F, Ökten A. Atrofik gastrit ve dispepsi. Türk J Gastroenterol 2000,11 (suppH): P-172

34) Cander S. Beşışık F, Dinçer D. Çevikbaş U, Özdil S, Durakoğlu Z, Demir K, Boztaş G, Kaymakoğlu S, Çakaloğlu Y, Mungan Z, Dızdaroğlu F, Ökten A. Demografik özellikler ve dispepsi Türk J Gastroenterol 2000; 11 (suppH); P-173

35) P.urakoğliLZ, Kaymakoğlu S, Özdil S, Demir K, Dinçer D, Boztaş G, Beşışık F, Karaca Ç, Ümit H, Çakaloğlu Y, Mungan Z. Crohn hastalığının idame tedavisinde S-ASA ve S-ASA+azatioprine tedavilerinin etkinliklerinin karşılaştırılması. Türk J Gastroenterol 2000; 11 (suppH): P-246

36) Dinçer D, Boztaş G, Kaymakoğlu S, Durakoğlu Z, Özdü S, Çevikbaş U, Mungan Z. Akut pankreatite neden olan sarkoidoz vakası. Türk J Gastroenterol 2000; 11 (suppl 1): P-289

37) Beşışık F, Durakoğlu Z, Kaymakoğlu S, Çevikbaş U Dinçer D, Demir K, Boztaş G, Özdil S, Boz

H, Yeğinsü AO, Mungan Z Çakaloğlu Y, Yalçın S, Ökten A. Kronik viral hepatit ve hepatosteatoz: ilişkiyi belirleyen faktörler nelerdir? Türk J Gastroenterol 2000; 11 (suppl 1): P- 376

38) Durakoğlu Z. Beşışık F, Kaymakoğlu S, Çevikbaş U. Dinçer D, Demir K, Boztaş G, özdil S, Kasapoğlu E, Yeğinsü AO Mungan Z, Çakaloğlu Y, Yalçın S, Ökten A. Karaciğer biyopsisi ile karaciğer yağlanması saptanan vakalarımızda etiyolojik dağılım. Türk J Gastroenterol 2000;11 (suppH): P-381

39) Durakoğlu Z, Beşışık E Çakaloğlu Y. Kaymakoğlu S, Çevikbaş U Dinçer D, Demir K, Boztaş G, Özdil S Aydın z. Yeğinsü AO, Mungan Z, Yalçın S, Ökten A. Alkolik ve nonalkolik yağlı karaciğer hastalığının demografik ve biyoşimik parametreler açısından karşılaştırılması. Türk J Gastroenterol 2000;11 (suppH): P-382

40) Durakoğlu Z, Beşışık F, Çakaloğlu Y, Kaymakoğlu S, Çevikbaş U, Dinçer D, Demir K, Boztaş G, Özdil S. Sezgil A, Yeğinsü AO, Mungan Z, Yalçın S, Ökten A, Nonalkolik yağlı karaciğer hastalığında hepatosteatoz ve nonalkolik steatohepatiı (NASH) vakaları klinik ve biyokimyasal parametreler ile birbirinden ayrılabilir mi? Türk J Gastroenterol 2000: 11 (suppl 1): P-383

41) Durakoğlu Z Beşışık F. Dinçer D. Demir K, Çakaloğlu Y, Özdü S, Boztaş G, Mungan Z, Ökten A. Alkole bağlı dekompanse karaciğer sirozunda “Spurr celi” anemi: Olgu sunumu. Türk J Gastroenterol 2000; 11 (suppl 1): P-386

42) Durakoğlu Z, Boztaş G, Sezgil A, Kaymakoğlu S, Dinçer D, Özdil S, Beşışık F, Mungan Z, Ökten A. Akut hepatit ve kolestazla seyreden nadir bir toksik hepatit olgusu. Türk J Gastroenterol 2000; 11 (suppl 1): P- 387

43) Dinçer D. Demir K, Kaymakoğlu S, Beşışık F. Durakoğlu Z, Karaca Ç, Çakaloğlu Y, Mungan Z, Boztaş G. Özdil S, Ökten A. Karaciğer sirozunda hipersplenizm ve özofagus varis ilişkisi. Türk J Gastroenterol 2000; 11 (suppH): P-408

44) Dinçer D, Boztaş G, Mungan Z, Kaymakoğlu S, Beşışık F, Çakaloğlu Y, Demir K, Durakoğlu Z, Özdil S. Ökten A. Özofagus varis kanamalarının profilaksisinde bant ligasyonu. Türk J Gastroenterol 2000;11 (suppH): P-409

45) Demir K. Dinçer D, DurakoğluJLKayrnakoğlu S. Çakaloğlu Y, Beşışık F, Boztaş G, Özdil S, Mungan Z, Ökten A. Düşük asit kolesterolü postsınüzoidal portal hipertansiyonda sirotik gelişimin habercisi mi? Türk J Gastroenterol 2000; 11 (suppl 1): P 414

46) Ökten A. Dinçer D, Demir K. Çakaloğlu Y, Kaymakoğlu S. Mungan Z, Boztaş G, Beşışık F, Özdil

S, Durakoğlu Z.Karaca Ç. Karaciğer sirozu ve komplikasyonları. Türk J Gastroenterol 2000; 11 (suppH): P-421

47) Yıldız M, Innice M, Koç G, Durakoğlu Z, Öztürk B, Tanes H, Karul S, Kürüm T, Altuntaş Y. Son dönem renal yetersizlikte arteriyel kompliyans. 2 Ulusal iç Hastalıkları Kongresi Bildiri Özetleri.

2000:P 54

48) Mungan Z, Durakoğlu Z. Demir K, Çakaloğlu Y, Boztaş G, Kaymakoğlu S, Beşışık F, Özdil S, ~ Tuncer I, Dinçer D. Ökten A. Peptık ülser, reflü özofajit ve özofagogastrik kanserlerin değişen sıklığı. Türk J Gastroenterol 1999; 10 (suppl 2):6

49) Kaymakoğlu S, Durakoğlu Z, Demir K, Çakaloğlu Y, Satman i, Karşıdağ K, Dinçer D, Tuncer I, Beşışık F, Özdil S, Boztaş G, Mungan Z, Ökten A. Kronik karaciğer hastalığı ve diabetes mellitus ilişkiyi belirleyen ne? Türk J Gastroenterol 1999; 1 O (suppl 2):36

50) Kaymakoğlu S. Demir K, Dinçer D, Tuncer i, Durakoğlu Z, Beşışık F, Çakaloğlu Y, Ökten A. Kronik delta hepatitınde interferon-alfa tedavisinin uzun süreli sonuçları. Türk J Gastroenterol 1999; 1 O (suppl 2):57

51) Dinçer D Demir K, Kaymakoğlu S, Çakaloğlu Y, Beşışık F, Durakoğlu.Z^Okten A. Kronik vıral hepatit tedavisinde interferonun hemograma etkisi. Türk J Gastroenterol 1999; 10 (suppl 2):236 52) Ökten A. Durakoğlu Z, Demir K, Dinçer D, Kaymakoğlu S, Beşışık F, Çakaloğlu Y. Karaciğer sirozunda ortalama eritrosit hacmi (MCV)’nin değerlendirilmesi. Türk J Gastroenterol 1999; 10 (suppl 2):312

53) Erdem L, Çevikbaş U. Türkoğlu S, Uyar T, Koksal H. Durakoğlu Z, Badur S. Kronik C hepatitli hastalarda histoloji, transamınaz düzeyleri ve viral yük arasındaki ilişkiler. III. Ulusal Hepatoloji Kongresi Kitapçığı 1999:46

54) Erdem L, Türkoğlu S, Koksal H, Uyar T, Çevikbaş U. Durakoğlu Z, Badur S. Kronik C hepatitinde 3 ve 6 milyon interferon tedavisinin takip sonuçları. III. Ulusal Hepatoloji Kongresi Kitapçığı 1999:79 55) Kaymakoğlu S. Demir K, Dinçer D, Tuncer i, Çakaloğlu Y, Türkoğlu S, Bozacı M, Bozdayı M, Durakoğlu_Z. Polat Ü, Çevikbaş U, Okten A. Kronik C hepatitinde iki farklı rejimde uzun süreli alfa interferon tedavisi: ilk sonuçlar. III. Ulusal Hepatoloji Kongresi Kitapçığı 1999:96

56)Demir K, Kaymakoğlu S, Dinçer D, Tuncer i, Beşışık F, Çakaloğlu Y, Durakoğlu Z, Polat Ü, Okten A. Alfa-ınterferon tedavisi uygulanan 334 hastada görülen ciddi yan etkiler. III. Ulusal Hepatoloji Kongresi Kitapçığı 1999:48

57) Durakoğlu Z. Yıldız M, Açıkel HT. Esansiyel hipertansıyonlu hastalarda silazapril kullanımının serum endotelın-1 düzeyleri üzerine etkisi Şişli Etfal Hastanesi 100. Yıl Etkinlikleri Özet Kitabı. P:31 58) Yıldız M, Durakoğlu Z, Baştürk T, Açıkel HT. Kronik viral hepatite bağlı sirozlu hastalarda serum immunglobulin G subgrupları. Şişli Etfal Hastanesi 100. Yıl Etkinlikleri Özet Kitabı. P:32

59) Açıkel HT, Yıldız M, Durakoğlu Z, Baştürk T. Stafilokok endokarditi. Şişli Etfal Hastanesi 100. Yıl Etkinlikleri Özet Kitabı. P:33

60) Baştürk T. Yıldız M, Durakoğlu Z, Açıkel HT, Turhan B, Uçak S. Sirozlu hastalarda otonom sinir sistemindeki değişikliklerin elektrokardiyografi ile değerlendirilmesi. Şişli Etfal Hastanesi 100. Yıl Etkinlikleri Özet Kitabı. P:34

61) Erdem L, Erkan A, Sonkur K, Durakoğlu Z Başak T, Sungun A. Peptik ülser ve ülser dışı nedenlere bağlı üst gastrointestinal sistem kanamalarında risk faktörleri. Şişli Etfal Hastanesi 100. Yıl Etkinlikleri Özet Kitabı. P:46

62) Erdem L, Erkan A, Sonkur K, Durakoğlu Z, Başak T, Sungun A. Peptik ülsere bağlı üst gastrointestinal sistem kanaması geçiren hastaların eradıkasyon tedavisi sonrası bir yıllık takip sonuçları. Şişli Etfal Hastanesi 100. Yıl Etkinlikleri Özet Kitabı. P:47

63) Erdem L, Durakoğlu Z, Erkan A, Sonkur K, Sakız D. Cıkla B. Nonülser dispepsili olgularda helicobacter pilori (Hp) eradikasyonunun semptomlara etkisinin prospektif kontrollü bir çalışma ile değerlendirilmesi. Şişli Etfal Hastanesi 100 Yıl Etkinlikleri Özet Kitabı. P:48

64) Erdem L, Durakoğlu Z, Başak T, Sungun A, Yeşilaltay A Selimoğlu Ö, Beşışık F. Helicobacter pylori eradikasyonunda lansoprazol+amoksisilin +klaritromisin tedavisinin değişik süreli uygulamalarının karşılaştırılması. Şişli Etfal Hastanesi 100. Yıl Etkinlikleri Özet Kitabı. P:49

65) Erdem L, Durakoğlu Z, Başak T, Sungun A, Yeşilaltay A. Helicobacter pylori (+) duodenum ülserinde klaritromisin +amoksisilin+lansoprazol veya omeprazol üçlü tedavilerinin değeri ve 6 aylık reinfeksiyon sonuçları. Şişli Etfal Hastanesi 100. Yıl Etkinlikleri Özet Kitabı. P:50

66) Erdem L, Erkan A, Sonkur K, Durakoğlu Z. Başak T. Sungun A Peptik ülser ve ülser dışı nedenlere bağlı üst gastrointestinal sistem kanamalarınca risk faktörleri. Türk J Gastrcenterol 1998;9 (suppl 1): 1 01

67) Erdem L, Durakoğlu Z, Erkan A, Sonkur K, Sakız D. Gıkla B. Nonülser dispepsili olgularda helicobacter pilori (Hp) eradikasyonunun semptomlara etkisinin prospektif kontrollü bir çalışma ile değerlendirilmesi. Türk J Gastroenterol 1998:9 (suppl 1): 150

68) Erdem L, Erkan A, Sonkur K, Durakoğlu Z, Başak T Sungun A Peptik ülsere bağlı üst gastrointestinal sistem kanaması geçiren hastaların eradikasyon tedavisi sonrası bir yıllık takip sonuçları. Türk J Gastroenterol 1998;9 (suppl 1): 151

69) Erdem L. Durakoğlu Z, Sonkur K, Erkan A, Tanık C; Sungun A. Gastrik cerrahi sonrası ülser nüksünde helicobacter pilorinin rolü. Türk J Gastroenterol 1998:9 (suppl 1): 152

70) Erdem L DurakpğluZ, Erkan A, Sonkur K, Başak T, Sungun A. Helicobacter pilori (Hp) (-) peptik ülser sıklığı ve Hp (-) peptik ülserde risk faktörleri. Türk J Gastroenterol1998;9 (suppl 1): 153

71) Erdem L, Durakoğlu Z, Uyar T, Sungun A. Helicobacter pilori (Hp) reenfeksiyonu olan hastaların eşlerinde Hp seroprevalansı. Türk J Gastroenterol 1998:9 (suppl 1): 154

72) Durakoğlu Z, Yıldız M. Öztürk L, Açıkel HT, Manga G, Turhan B, Ahbap E, Erdem L, Öner I. Akut miyokard infarktüsünde sirkadiyen ritm (2000 vakayı içeren bir çalışma). XIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Özet Kitabı. 1998:390

73)Öner i, Durakoğlu Z. Hiperinsülinemik mikroalbuminüri ve aterosklerotik koroner arter hastalığı ilişkisi. XIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Özet Kitabı. 1998:389

74) Erdem L, Durakoğlu Z, Başak T, Sungun A, Yeşilaltay A, Selimoğlu O, Beşışık F. Helicobacter pylori eradikasyonunda lansoprazol+amoksisilin+klaritrornisin tedavisinin değişik süreli uygulamalarının karşılaştırılması. Türk J Gastroenterol 1997;8 (suppl 1 ):22 (Sözlü bildiri olarak sunulmuştur)

75) Erdem L, Durakoğlu Z, Yeşilaltay A, Başak T, Sungun A. Helicobacter pylori (+) duodenal ulkus vakalarında üçlü tedavi rejiminde klaritromısinin iki farklı dozunun eradikasyon ve reinfeksiyon yönünden karşılaştırılması. Türk J Gastroenterol 1997;8 (suppl 1): 178 (Sözlü bildiri olarak sunulmuştur)

76) Erdem L, Durakoğlu Z, Başak T, Sungun A, Yeşilaltay A. Helicobacter pylori (+) duodenum ülserinde klaritromisin+amoksisilin+lansoprazol veya omeprazol üçlü tedavilerinin değeri ve 6 aylık reinfeksiyon sonuçları. Türk J Gastroenterol 1997;8 (suppl 1): 179

77) Durakoğlu Z, Şentürk F, Yurtsever H. Diabetes Mellitus ve lipoprotein (a). 19. Ulusal Endokrinoloji-Diyabetoloji ve Endokrin Cerrahisi Kongresi Kitapçığı 1996

78) Durakoğlu Z, Öner i, Kılıç B, Seber SK, Yurtsever H. Bozulmuş glikoz toleransı ve ateroskleroz.

Ulusal Endokrinoloji-Diyabetoloji ve Endokrin Cerrahisi Kongresi Kitapçığı 1996

Diğer yayınlar

1) Durakoğlu Z, Kaymakoğlu S. Kolestatik Sendromlar. Türk Gastroenteroloji Vakfı Gastroenteroloji Kitabı. Karaciğer Hastalıkları Sayfa 1-12

2) Durakoğlu Z, Erdem L. Radyasyon Hasarı. Türk Gastroenteroloji Vakfı Kitabı. Gastroentestinal Sistemin Diğer Hastalıkları. Sayfa 755-762

3) Durakoğlu Z. Kabızlıktı Hasta. Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri Kurs Kitabı. 2003. Sayfa 69-75.

4)Durakoglu Z. Gebelikte Gastroenterohepatolojik Problemler. Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri Kurs Kitabı. 2002. Sayfa 156-163.

5)Durakoğlu Z. ishalli hastaya yaklaşım. Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri Kurs Kitabı. 2005: Sayfa 113 -120.

6)Ziyaettin DURAKOĞLU Karaciğerde külle lezyonlar. Mayo Klinik Gastroenteroloji ve Hepatoloji. 2005: Sayfa 327-334

7) Ziyaettin DURAKOĞLU. Alkolik Karaciğer Hastalığı. Mayo Klinik Gastroenteroloji ve Hepatoloji. 2005: Sayfa 335-343

8) Ziyaettin DURAKOĞLU Karaciğerin Vasküler Hastalıkları. Mayo Klinik Gastroenteroloji ve Hepatoloji. 2005: Sayfa 345-350

İdari Görevler

Diyarbakır Lice Devlet Hastanesi Başhekimliği

Şişli Etfal Hastanesi iç Hastalıkları Başasistanlığı

Bahçelievler Medıcana Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü Başkanlığı

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Türk Gastroenteroloji Derneği İstanbul Şubesi

Karaciğer Araştırmaları Demeği

İstanbul Tabip Odası

Tıbbi Danışma Formu