Müjdat Batur CANÖZ

Aktif International Yalova
Uzm. Dr.
Müjdat Batur CANÖZ
Nefroloji

Eğitim:

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (1990-1996)
Republican Clınıcal Hospital Of Kazan, Russia (MSIC programı yaz stajı 1994)
Asr El Aini Hospital, Cairo University, Egypt (MSIC programı yaz stajı 1995)

Mesleki Tecrübeler:

Aktif International Hospital Yalova (Devam ediyor)
Özel Yalova  Hastanesi /İç Hastalıkları ve Nefroloji Bölümü
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Yalova Diyaliz Merkezi (consultant)
Fresenius Medical Care İzmit Diyaliz Merkezi (consultant)
Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC) Sağlık Bilimleri Diyaliz Bölümü öğretim elemanı
İstanbul Üniversitesi  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  Kalp Damar Cerrahisi Kliniği (1998-1999)
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi  İç Hastalıkları Kliniği (1999-2003)
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Dahiliye Kliniği  Baş Asistanlığı (2003-2004)
Başkent Üniversitesi  Tıp Fakültesi  Nefroloji ABD. (2004-2008)
Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji  Bölümü (mecburi hizmet 2008-2010)
Özel Yalova Hastanesi, İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı
Fresenius Medical Care , Diyaliz merkezleri Konsültan Nefroloji Uzmanı
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Yalova Diyaliz Merkezi Konsültan Nefrolojı Uzmanı
Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC) Sağlık Bilimleri Diyaliz Bölümü öğretim elemanı

Tıbbi İlgi Alanları:

İç Hastalıkları
Nefroloji

Mesleki  Üyelikler:

İstanbul Tabip Odası
Türk Nefroloji Derneği

Akademik Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

* MB. Canöz, Yavuz D, Altunoğlu A,,Yavuz  R, Çolak T, Haberal M. Successful Renal transplantation, bone mineral densitometry and affecting factors. Transplant Proceeding. 2015 Jul-Aug; 47(6): 1813-9
* MB. Canöz,  F. Erdenen, H.Uzun, C.Müderrisoğlu, S.Aydın. The relationship of inflammatory cytokines with asthma and obesity. Clin Invest Med. 2008 Dec.
1 ;31(6):E 373-9
* A. Altunoglu, MB.Canöz, DD.Yavuz, ÖG.Türkkan, Ö.Özbek, F.N.Özdemir, M.Haberal. “Latex Sensitization: A Special Risk for Peritonitis in Continuous Peritoneal Dialysis Patients?”,  Journal of  Clinical and  Analytical Medicine, 2014; 5(2): 144-6, false pp., 17.09.2012, DOI: 10.4328/JCAM.1261
* D.Yavuz , FN. Acar, R. Yavuz, MB. Canoz, A. Altunoglu, S. Sezer, E. Durukan. Male sexual function in patients receiving different types of renal replacement therapy. Transplantation Proceedings (ISI). 2013 Dec;45(10):3494-7. doi: 10.1016/j.transproceed.2013.09.025..
* S.Sezer, MB. Canöz, D. Yavuz, M. Haberal Vit D Status ,Bone  Mineral Density and İnflammation in kidney transplantation  patients. M..Transplant Proc.Sep ; 41 (7) *2823-5 .2009
* A. Altunoglu, D. Yavuz, MB. Canöz, R. Yavuz, LA. Karakas, N. Bayraktar, T. Colak, S. Sezer, FN. Ozdemir, M. Haberal. Relationship between inflammation and sex hormon profile in female patients receiving different types of renal replacement therapy. Transplantation Proceedings (ISI). 2014 Jun;46(5):1585-90.doi:10.1016/j.transproceed.2014.04.005.
* D. Yavuz, S. Sezer, R. Yavuz, MB. Canoz, A. Altunoglu, R. Elsürer, Z.Arat , FN. Ozdemir. Free triiodothyronine in hemodialysis patients: link with malnutrition and inflammation. Iranian Journal of Kidney Diseases (ISI). 2014 May;8(3):212-7.
* A.Altunoglu, Ş.Erten, M.B.Canöz, A.Yüksel, G.G.Ceylan, S.Balcı, H.Tatlı Doğan. “Phenotype 2 Familial Mediterranean Fever: Evaluation of 22 Case Series”. Renal Failure (ISI) , 226-230 pp., 2013 , DOI: 10.3109/0886022X.2012.745115
* D.Yavuz ,S. Sezer, A. Altunoglu, R. Yavuz, MB. Canoz, B. Akman, FN. Ozdemir. Dialysis modality as a risk factor in P wave dispersion. HealthMED (ISI). Vol : 7-9. 2013: 2552-2556.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
* MB Canöz , A.Uludağ , F.Erdenen.  Bir olgu nedeniyle herediter anjiyoödem. İstanbul Tıp Dergisi cilt : 4 sayfa 29-31 ; 2004
* MB Canöz,  Ş. Karagül , B.Canöz , A. Uludağ, F.Erdenen. Leopard sendromlu bir olgu nedeniyle kardiyokutanöz sendromlar. Nobel Medicus cilt: 3 sayı: 3 Aralık 2007
* MB Canöz, A. Uludağ, I.Heybeli, C.Müderrisoğlu . Miksödem komasıyla başvuran kardiyak tamponat olgusu . İstanbul Tıp Dergisi Cilt 3 sayfa 44-46, 2004
* MB Canöz, S.Tuna. Astımda  İlaç tedavisi .(Ojinal Makaleler) Dirim Aylık Tıp Dergisi. sayı: 6 sayfa 9-13 , 2001.
* H.Usta, MB Canöz, F.Erdenen. Düşük doz inhale steroidlerin OGTT ve Lipid profiline etkileri. Akciğer Hastalıkları Arşivi Dergisi cilt : 5 sayfa 190-193 , 2004
* A.Uludağ, MB Canöz, C.Müderrisoğlu.  Kronik Hepatit C hastalarında Peg-İnterferon+Ribavirin kombinasyon Tedavisinin Glukoz Metabolizmasına Etkileri. Nobel Medicus Cilt :1  Sayı: 3 sayfa :4-7 Eylül-Aralık  2005
* A. Katgı, MB Canöz, F.Erdenen, H.Polat . Hafif ve orta persistan astım bronşiale olgularında montelukast ile inhale budesonidin etkinliğinin karşılaştırılması. The Medical Journal of Istanbul S.S.K Hospital  cilt 4 sayfa 31-35 , 2004
* N. Yakışır, MB Canöz, F. Erdenen,  M.Besler. Sürekli Ayaktan Periton diyaliz uygulanan hastalarda  peritonıilerde serum albumin düzeyi ilişkisi. ÖzgünAraştırma .  Official Journal of the Turkısh Society of Nephrology vol: 13  p: 30-33 , 2004
* T. Taşlıyurt, MB Canöz , C.Müderrisoğlu. Tip 2  diyabetik nefropatili hastalarda  ACE inhibitörü  + Nondihidipiridin grubu Ca antagonisti kombinasyonunun       (trandolapril + verapamil) proteinüri üzerine etkisi. The Medical Journal of  Istanbul S.S.K Hospital   vol: 4 n: 3  page: 29-35, 2004
* S. Tuna, MB Canöz. Obezite ve eritrosit sedimantasyon hızı ve fibrinojen düzeyi arasındaki ilişki. Haseki Tıp Bülteni . cilt 39 sayı: 2 sayfa 83-85 , 2001
* İ.Kalkan, MB Canöz, N. Keskin. Oral Antikoagülan tedavisi esnasında  spontan servikal hematom. The Medical Journal of  Istanbul S.S.K Hospital   vol: 4 n: 1  page: 46-49 ; 2003
* A.Uludağ, MB Canöz , B.Canöz , F.Erdenen .Ortalama trombosit hacmi (MPV) miyokard infarktüsü için bir risk faktörü mü ?. Nobel Medicus 2005; 1(2): 20-23
* S.Tuna, MB Canöz . Helikobakter Pylori Enfeksiyonu ve tedavi modelleri . Turkish Hospital Medical Journal (THMJ) vol: 56 page: 69-71 ;2002
* S.Tuna, MB Canöz. Serum Beta -2 mikroglobulın düzeyi ve H.pylori enfeksiyonu arasındaki ilişki.Turkish Hospital Medical Journal (THMJ) vol: 56 page: 72-74
*  A.Uludağ, MB Canöz , B.Canöz , F.Erdenen . Akut Miyokard infarktüsü olan hastalarda  Faktör 5 Leiden İnsidansı. Nobel Medicus 2005 ;1(1):18-21
F.Erdenen, MB Canöz. İlaç  Reaksiyonları  ve Allerjileri .NobelMedicus Cilt I sayı 2 (ek) Aralık 2005.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

* MB.Canöz, F Erdenen, H. Uzun. Interactions between asthma and obesity at the level of proinflamatory cytokines and acute phase reactants.4th World Asthma meeting 16-19 Feb 2004 . Bangkok Thailand. Presentation Number p:137. Feb.16-19 time:15-17 poster session area, QSNCC.
* MB Canöz, Yavuz DD, Altunoglu A, Yavuz R, Colak T, Haberal M. 51st European Renal Association, European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA) 2014 konferansı dahilinde, “Nephrology Dialysis and  Transplantation 2014 May; 29(suppl 3): iii539-iii566. doi: 10.1093/ndt/gfu180. kitapçığında”. Bone Mineral Densitometry and Effecting Factors in Patients with Succesful Renal Transplantation, Amsterdam, Hollanda, Mayıs 2014.
* S.Sezer, A.Altunoglu, M.B.Canöz, D.Yavuz, Z.Arat, F.N.Ozdemir, M.Haberal, XLIV Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA) konferansı dahilinde “Nephrology Dialysis Transplantation Volume 22 Supplement 6, 2007” bildiri kitapçığındaki “Is free T3 an inflammation-malnutrition parameter in patients under hemodialysis?”, 372 pp., Barcelona, İspanya, Haziran 2007.
* A.Akgül , S. Koç , MB.Canöz, FN Özdemir, 1st National Artificial Organs and Support System Congress. (Oral Presentation) 15-17june 2007.
* B.Akman, A.Altunoğlu, MB Canöz, FN Özdemir. Five year survival in geriatric dialysis patients. Hemodial. Int., Annual Conference on Dialysis .(26th Annual Conference on Peritoneal Dialysis, 12th International Symposium on Hemodialysis , 17th Annual symposium on Pediatric Dialysis), San Francisco, Voi: 10(1), Blackwell Synergy, Oxford, 2006.
* D.D.Yavuz, A.Altunoglu, M.B.Canöz, B.Akman, S.Sezer, Z.Arat, F.N.Ozdemir, XLV European Renal Association, European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA) 2008  konferansı dahilinde, “Nephrology Dialysis and Transplantation Plus, 2008 June; 1 (suppl 2): ii344. kitapçığında”.  bildiri kitapçığındaki “Dialysis modality as a risk factor in P wave Dispersion.”, Stockholm, İsveç, Mayıs 2008.
* A.Altunoglu, D.D.Yavuz, MB.Canöz, T.Çolak, B.Akman, S.Sezer, Z.Arat, F.N.Özdemir, M.Haberal, The 12th Congress of the International Society for Peritoneal Dialysis konferansı dahilinde “ISPD 2008” bildiri kitapçığındaki “Female sexual function in patients receiving different types of renal replacement therapy in comparison with healthy women: preliminary results.”, 13 pp., İstanbul, Türkiye, Haziran 2008.
* A.Altunoglu, M.B.Canöz, D.D.Yavuz, Ö.Türkkan, Ö.Özbek, B.Akman, F.Ö.Eyüboğlu, Z.Arat, F.N.Özdemir, The 12th Congress of the International Society for Peritoneal Dialysis konferansı dahilinde “ISPD 2008” bildiri kitapçığındaki “Natural rubber latex allergy in peritoneal dialysis patients.”, 40 pp., İstanbul, Türkiye, Haziran 2008. .
Altunoglu A, Yavuz D, MB Canöz, Yavuz R, Karakas LA, Bayraktar N, Colak T, Sezer S, Ozdemir FN, Haberal M. 51st European Renal Association, European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA) 2014 konferansı dahilinde, “Nephrology Dialysis and Transplantation 2014 May; 29(suppl 3): iii406-iii418 kitapçığında”. Relationship Between Inflammation, Sex Hormone Profile and Sexual Dysfunction in Female Patients  Receiving Different Types of Renal Replacement Therapy, Amsterdam, Hollanda, Mayıs 2014.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

A.Uludağ, MB Canöz , B.Canöz , F.Erdenen .Ortalama trombosit hacmi (MPV) miyokard infarktüsü için bir risk faktörü mü ? XX.Ulusal Kardiyoloji Kongresi poster: 14C7, 26-30 Kasım 2004
S.Sezer, A.Altunoğlu, MB.Canöz, D.D.Yavuz, Z.Arat, F.N.Özdemir, M. Haberal, 9.Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi konferansı dahilinde “Program ve Bildiri Özet
Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Serbest T3 hemodiyaliz hastalarında malnutrisyon inflamasyon parametresi midir?”, 72-73 pp., Antalya, Türkiye, Mayıs 2007.
A Uludağ, MB Canöz, C Müderrisoğlu. Kronik Hepatit C hastalarında Peg-İnterferon+Ribavirin kombinasyon Tedavisinin Glukoz Metabolizmasına Etkileri. 41.Ulusal Diyabet Kongresi poster sunum
B. Akman, S. Sezer , Z. Arat, A. Altunoğlu , MB. Canöz, FN. Özdemir, 22. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon, 15. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği konferansı dahilinde “Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon dergisi , Cilt/Vol:14, Ek/Supplement:1, ISSN:1300-7718″, bildiri özet kitabında ” Geriyatrik Diyaliz Hastalarında Beslenme Desteğinin 5 Yıllık Sağkalıma Etkisi” 50pp., Antalya, Türkiye, Kasım 2005.
A.Uludağ, MB Canöz, F.Erdenen. Bir olgu nedeniyle erişkin glüten enteropatisinin gözden geçirilmesi. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Poster :216, 25-30 Eylül 2003
S.Sezer, F.N.Özdemir, MB.Canöz, D.D.Yavuz, A.Altunoğlu, M. Haberal, 9. Ulusalarası Geriatrik Nefroloji ve Üroloji Konferansı, 24. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon, 17. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği konferansı dahilinde “Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon dergisi , Cilt/Vol:16, No: 4, Ek/Supplement: 2, ISSN:1300-7718”, bildiri özet kitabında “iPTH Seviyelerinin Evrensel Hedeflere Göre Değişimlerinin İncelenmesi: On Yıllık Deneyim” 77pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2007.
A. Altunoğlu, D. Yavuz, MB. Canöz, R. Yavuz, LA. Karakaş, N. Bayraktar, T. Çolak, S. Sezer, FN. Özdemir, M. Haberal, 16. Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Hipertansiyon Kongresi konferansı dahilinde “Program ve Bildiri Özeti Kitabı” bildiri kitapçığındaki ” Farklı Renal Replasman Tedavisi alan Kadın Hastalarda İnflamasyon, Cinsel Hormon Profili ve Cinsel İşlev Bozukluğu Arasındaki İlişki”, 147pp., Antalya,  Türkiye, Mayıs 2014.
.S Sezer, D.Yavuz, MB Canöz. Böbrek nakli yapılan hastalarda kemik mineral yoğunluğu, inflamasyon ve D vitamini. 25.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Sözlü sunum, 2008

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makalelerin atıfları

A.Altunoglu, Ş.Erten, M.B.Canöz, A.Yüksel, G.G.Ceylan, S.Balcı, H.Tatlı Doğan. “Phenotype 2 Familial Mediterranean Fever: Evaluation of 22 Case Series”. Renal Failure (ISI) , 226-230 pp., 2013 , DOI: 10.3109/0886022X.2012.745115 (Toplam 5 atıf)
Caso F, Rigante D, Vitale A, Lucherini OM, Costa L, Atteno M, Compagnone A, Caso P,    Frediani B, Galeazzi M, Punzi L, Cantarini L. Monogenic autoinflammatory  syndromes: state of the art on genetic, clinical, and therapeutic issues. Int J Rheumatol. 2013;2013:513782. doi: 10.1155/2013/513782. Epub 2013 Oct 24. Review. PubMed PMID: 24282415; PubMed Central PMCID: PMC3824558.
T. Kallnich. Neues zum familiaren Mittelmeerfieber. Arthritis+Rheuma 6. 2013.
Caso F, Cantarini L, Lucherini OM, Sfriso P, Fioretti M, Costa L, Vitale A, Atteno M, Galeazzi M, Muscari I, Magnotti F, Frediani B, Punzi L, Rigante D. Working the endless puzzle of hereditary autoinflammatory disorders. Mod Rheumatol. 2014 May;24(3):381-9. doi: 10.3109/14397595.2013.843755. Epub 2013 Oct 18. PubMed PMID: 24251993.
Turner MD, Nedjai B, Hurst T, Pennington DJ. Cytokines and chemokines: At the  crossroads of cell signalling and inflammatory disease. Biochim Biophys Acta. 2014 Nov;1843(11):2563-2582. doi: 10.1016/j.bbamcr.2014.05.014. Epub 2014 Jun 2. Review. PubMed PMID: 24892271. * Mark D. Turner, Belinda Nedjai, Tara Hurst, Daniel J. Pennington Cytokines and chemokines: At the crossroads of cell signalling and inflammatory
disease. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) – Molecular Cell Research. Volume 1843, Issue 11, November 2014, Pages 2563–2582.
A. Altunoglu, MB.Canöz, DD.Yavuz, ÖG.Türkkan, Ö.Özbek, F.N.Özdemir, M.Haberal. “Latex Sensitization: A Special Risk for Peritonitis in Continuous Peritoneal Dialysis Patients?”,  Journal of  Clinical and  Analytical Medicine, 2014; 5(2): 144-6, false pp., 17.09.2012, DOI: 10.4328/JCAM.1261 (Toplam 1 atıf)
D.Yavuz , FN. Acar, R. Yavuz, MB. Canoz, A. Altunoglu, S. Sezer, E. Durukan. Male sexual function in patients receiving different types of renal replacement therapy. Transplantation Proceedings (ISI). 2013 Dec;45(10):3494-7. doi: 10.1016/j.transproceed.2013.09.025.                          (Toplam 2 atıf)
Celik O, Ipekci T, Akarken I, Ekin G, Koksal T. To evaluate the etiology of erectile dysfunction: What should we know currently? Arch Ital Urol Androl. 2014. Sep 30;86(3):197-201. doi: 10.4081/aiua.2014.3.197. PubMed PMID: 25308583.
Celik O, Ipekci T, Akarken I, Ekin G, Koksal T. To evaluate the etiology of erectile dysfunction: What should we know currently? Arch Ital Urol Androl. 2014 Sep 30;86(3):197-201. doi: 10.4081/aiua.2014.3.197. PubMed PMID:

Tıbbi Danışma Formu