Batuhan Yılmaz

Aktif International Bahçelievler
Batuhan Yılmaz
Üroloji

Eğitim: 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (2009-2015) (Lisans-Yüksek Lisans)
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi (Tıpta Uzmanlık Eğitim)

Yabancı Dil: İngilizce

Mesleki Tecrübeler:

Aktif International Hospitals Bahçelievler (2024 – Devam ediyor)
Adana Kozan Devlet Hastanesi – Üroloji Uzmanı – (2021-2024)
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı – Araştırma Görevlisi – (2016-2021)
İzmir Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi – Tabip – (2015-2016)

Tıbbi İlgi Alanları:

Erkek Kısırlığı
Prostat Hastalıkları (BPH, İyi Huylu Prostat Büyümesi)
Böbrek Taşı, İdrar Yolları Taşı)
İdrar Kaçırma (İdrar İnkontinansı)
Penis Hastalıkları (Penis Eğriliği, Peyroni Hastalığı)
Cinsel Fonksiyon Bozukluğu
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
İdrar Yolu Enfeksiyonu

Akademik Yayınlar:

A – YAYINLAR ve ATIFLAR

A1 – Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler.

 • Can we perform frozen section in stead of repeat transurethral resection in bladder cancer, UROLOGIC ONCOLOGY-SEMINARS AND ORIGINAL INVESTIGATIONS, cilt.39, sa.4, 2021, doi: 1016/j.urolonc.2020.08.031
 • Assessment of ex-vivo efficacy of immunotherapeutic agents in intermediate-risk and high-risk non-muscle invasive bladder cancer Journal Of Buon, cilt.26, sa.6, ss.2577-2584, 2021
 • Anna Karenina principle in personalized treatment of bladder cancer according to oncogram: which drug for which patient? Per Med. 2023 May 17. doi.org/10.2217/pme-2022-0134
 • Genomic Alterations of Signaling and DNA Damage Repair Pathways in Non-muscle Invasive Bladder Cancer,Cancer Investigation, 2023 DOI: 1080/07357907.2023.2288640

A2 – Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler.

 • İskemisiz Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi, Üroonkoloji Kongresi, Antalya, Kasım 2017
 • Bilateral İnmemiş Testisi Olan Hastada Gelişen İntraabdominal Kitlede Laparoskopik Yaklaşım, 13. Üroonkoloji Kongresi, Antalya, 2017
 • Kliniğimizdeki Çocuk Perkütan Nefrolitotomi Deneyimlerimiz, 4. Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya, Ekim 2018
 • Briganti, Memorial Sloan Kettering ve Partin Nomogramlarının Radikal Prostatektomi Sonrası Lenf Nodu Pozitifliğini Öngörmedeki Rolü, 4. Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya, Ekim 2018
 • Radyasyon Sistiti ve İnterstisyel Sistit ile ilişkili İnatçı Hematüri Olgularında Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Etkinliği, 4. Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya, Ekim 2018
 • Multisegment Anterior Üretra Darlığında Kombine Ventral Onlay ve Dorsal İnlay Bukkal Mukoza Greft ile Üretroplasti, Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya, Ekim 2018
 • Pelvik Fraktür ile İlişkili Posterior Üretra Yaralanmasında Anastomotik Üretroplasti Tekniğimiz, 4. Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya, Ekim 2018
 • Uzun Segment Üretra Darlığında Ventral Onlay Bukkal Mukoza Greft ile Üretroplasti, 4. Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya, Ekim 2018
 • Tekrarlayan Üretra Darlığında Dorsal Inlay Bukkal Mukoza Greft ile Üretroplasti (Asopa) Tekniği, 4. Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya, Ekim 2018
 • Laparoskopik Retroperitoneal Liposarkom Eksizyonu, 4. Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya, Ekim 2018
 • Laparoskopik Vezikouterin Fistül Onarımı, 4. Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya, Ekim 2018
 • Eş Zamanlı Laparoskopik Radikal Nefrektomi ve Retroperitoneal Paraganglioma Eksizyonu, 4. Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya, Ekim 2018
 • MESANE KANSERINDE DERIN TUR FROZEN ÖRNEKLEMENIN RETUR ILE KORELASYONU VE ÖNGÖRÜ DEĞERİ, 14. Üroonkoloji Kongresi, Kasım 2019
 • STEAP-4 GENİNİN PROSTAT KANSERİ CERRAHİ PATOLOJİK EVRE VE BİYOKİMYASAL NÜKS İLE İLİŞKİSİ, 14. Üroonkoloji Kongresi, Kasım 2019
 • Orta ve Yüksek Riskli Kas İnvaziv Olmayan Mesane Kanserinde İmmünoterapotik Ajanların Ex-Vivo Etkinliğinin Değerlendirilmesi. Ürolojik Cerrahi Kongresi, 2020
 • Standart Perkütan Nefrolitotomi ve Mini Perkütan Nefrolitotomi: Hangisini Tercih Etmeliyim? ,5. Ürolojik Cerrahi Kongresi, 2020
 • Primer Renal Leiomyosarkomda Laparoskopik Yaklaşım, Ulusal Minimal İnvaziv Üroloji Kongresi, Antalya, 2020
 • Transperitoneal Laparoskopik Polar Parsiyel Nefrektomi ve Toplayıcı Sistem Onarımı, 6. Ulusal Minimal İnvaziv Üroloji Kongresi, Antalya, 2020
 • Laparoskopik Transperitoneal Üç Port Pyeloplasti, 6. Ulusal Minimal İnvaziv Üroloji Kongresi, Antalya, 2020
 • Transperitoneal Laparoskopik Basit Nefrektomi: Piyonefrotik Nonfonksiyone Pelvik Ektopik Böbrek, 6. Ulusal Minimal İnvaziv Üroloji Kongresi, Antalya, 2020
 • Üst Üriner Sistem Ürotelyal Karsinomu Olgu Sunumu, 15. Üroonkoloji Kongresi, Antalya, 2021
 • Briganti, Memorial Sloan Kettering Cancer Center ve Partin Nomogramlarının Lenf Nodu İnvazyonunu Öngörmedeki Rolü, Üroonkoloji Kongresi, Antalya, 2021
 • Orta ave Yüksek Riskli Kas İnvaziv Olmayan Mesane Kanserinde İmmunoteropatik Ajanların Ex-vivo Etkinliğinin Değerlendirilmesi, 5. Ürolojik Cerrahi Kongresi, 2020
 • Üreterorenoskopu Skopi Kullanmadan Uygulamak Ne Kadar Güvenli?, 6. Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya, Kasım 2022
 • Üreteroskopi Başarısını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi, 6. Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya, Kasım 2022
 • Erkek Ürogenital Sisteminde Nadir Görülen Bir Konjenital Anomali: Zinner Sendromu Olgusu, 6. Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya, Kasım 2022
 • Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarını Öngörmede Preoperatif Parametrelerin Değerlendirilmesi, 7. Ulusal Minimal İnvaziv Üroloji Kongresi, Antalya, 2022
 • Pediatrik Hastalarda Perkütan Nefrolitotomi Başarısını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi. Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya, Kasım 2022
 • Ters Trendelenburg Pozisyonu Verilmesinin Üreteroskopi Operasyon Başarısı Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi. IURES ULUSLARARASI ÜROLOJİ ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ KONGRESİ, Mayıs 2023
 • Kas İnvaziv Olmayan Mesane Kanserinde Epigenomikk Kromatin Remodeling ve Histon Modifikasyon Gen Değişiklikleri, 16. Üroonkoloji Kongresi, Antalya, Kasım 2023
 • URS SONRASINDA DJS UYGULANMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN VE DJS TAKILMASININ POSTOPERATİF ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, 8. Minimal İnvaziv Üroloji Kongresi, Antalya, Mart 24

 

Tıbbi Danışma Formu